LAJME

 • Application Of Carbon Fiber Board In Furniture

  We all know that carbon fiber board is used to reinforce and strengthen the board. The production process is to impregnate carbon fiber with resin and then solidify in a mold and pultrude. It has corrosion resistance, high strength, rezistencë e lartë e temperaturës, strong shock resistance, good toughness, and long life ect.advantages. But who knows that in addition to strengthening buildings, carbon fiber boards can also be used to make furniture. This article will give you a brief introduction. The kind of furniture made of carbon fiber is available on the market, but it is very rare. Because the price is too expensive, almost no one buys it, so it often needs to be customized. However, furniture made by combining carbon…
  Read more
 • Application Of Carbon Fiber In The Field Of Stationery

  Në vitet e fundit, the carbon fiber industry has developed rapidly and has penetrated into various fields, almost everywhere. Whether it is a sophisticated watch, a simple business card, a high-end car, or a full suitcase, it can be made of carbon fiber. Many people have not imagined that carbon fiber can have today's development. However, if a new product is not manufactured or used, it is impossible to know whether it is suitable. The text tells everyone about the use of carbon fiber in stationery. Stationeries that can be made of carbon fiber include staplers, pen holders, rulers, pens, etj. Carbon fiber has high strength, good toughness, të tilla si dendësia e ulët, rezistencë e lartë e temperaturës, të tilla si dendësia e ulët, and easy cleaning. Stationery is a…
  Read more
 • Is Carbon Fiber Exhaust Pipe Better Than Ordinary Exhaust Pipe

  The exhaust pipe has the function of reducing vibration and noise and exhausting exhaust gas. It is an indispensable part in the vehicle. The traditional exhaust pipe is made of stainless steel. Although the performance of steel is good, it still has a certain distance compared with the new material carbon fiber. This article will tell you how carbon fiber exhaust pipes are better than ordinary exhaust pipes? 1. Light weight. Carbon fiber is one-fourth lighter than steel. Although the exhaust pipe does not occupy a large area in the entire car, it can also reduce a lot of weight if it is replaced with carbon fiber. The light weight not only speeds up, but also reduces fuel consumption. 2....
  Read more
 • Is Carbon Fiber Mountain Bike Good?

  Mountain bikes are a type of bicycle. Compared with ordinary bicycles, they have wider tires, a firmer body, a faster driving speed and better shock absorption. Today, when green travel is promoted, mountain bikes are very popular. The bicycle is fully manpower driven, does not need to use fuel, has no toll expenses, and can exercise. Why not do it. Carbon fiber is a new type of material with a wide range of applications, including making bicycles. Many mountain bikes with superior performance use this material. This article specifically talks about its advantages. First of all, carbon fiber can make mountain bikes lighter. Traditional cars use steel. Although it has good strength and toughness, it is too heavy. When people…
  Read more
 • What Is The Difference Between Bamboo Charcoal Fiber And Carbon Fiber

  Bamboo charcoal fiber is made by using bamboo as the raw material, making the micropores of bamboo finer under the condition of pure oxygen and high temperature, and then spinning it. It is environmentally friendly and healthy, so-called "black diamond", while carbon fiber is made of polyacrylonitrile, Pitch fiber, viscose-based fiber, and other chemical fibers with high carbon content as raw materials, carbonized at high temperature, superior performance, has applications in many industries. As fibers with high carbon content, what are the differences between them? Let's talk about bamboo charcoal fiber first. Bamboo charcoal fiber has good softness, moisture absorption, antibacterial and environmental protection. After weaving it into cloth, it feels soft and delicate to the touch, flexible, and has…
  Read more
 • The Specific Process Of Carbon Fiber Tube Molding

  Carbon fiber is an excellent material with many advantages, including high temperature resistance, të tilla si dendësia e ulët, high strength, high toughness, stable chemical properties, etj. Carbon fiber boards, carbon fiber tubes, carbon fiber rods, carbon fiber cloth etc. are used in construction, hapësirës ajrore, automobile manufacturing, medical equipment and other fields have a wide range of applications. The forming process of carbon fiber tube mainly includes extrusion and winding. Today I will tell you the specific steps of the winding process. 1. Preparation of raw materials. Prepare the raw materials for making carbon fiber tubes. 2. The inner lining is formed. Clean the steel core mold first, wrap the polyester thin mold release agent on the surface, and then wrap the carbon fiber…
  Read more
 • Application Of Carbon Fiber In Tennis Racket

  Since the 1950s, with the continuous improvement of the world's economic level, sports have also made continuous progress, and tennis is one of them. It is a beautiful and intense sport that is popular all over the world. The material of the tennis racket has gone through several stages of wood, metal, and fiberglass. Today, the most popular is the carbon fiber tennis racket. This article will tell you about the application of carbon fiber in tennis rackets. The carbon fiber tennis racket was born in the 1980s. It has obvious advantages: high strength, peshë e lehtë, good flexibility, excellent shock absorption, and it won't slip in the hand. We all know that carbon fiber is lighter than steel, yet its…
  Read more
 • Avantazhet e thikave me fibra karboni

  Thika ishte një armë shumë e rëndësishme në kohërat antike, dhe ishte e domosdoshme për marshimin dhe luftimet. Pas hyrjes në epokën e armëve të nxehta, thika dalëngadalë doli nga fusha e shikimit të njerëzve, por për sa kohë që përmendet, fjala "rreziku" do të shfaqet akoma. Përveç se është armë, thikat kanë shumë zbatime të tjera. Thikat e kuzhinës mund të përdoren për të prerë perimet; thika të vogla mund të përdoren për të mprehur lapsat dhe letrën; Thikat e ushtrisë zvicerane mund të ndihmojnë entuziastët në natyrë të mbijetojnë në të egra. Materiali për prodhimin e thikave është kryesisht çeliku. Që nga shfaqja e fibrave të karbonit, njerëzit kanë filluar të përpiqen të bëjnë thika me të. Thikat me fibra karboni kanë shumë përparësi në krahasim me
  Read more
 • Një violinë me fibra karboni shumë e ftohtë

  Violina është një lloj instrumenti muzikor, është shumë popullor me tingullin e tij të bukur dhe gamën e gjerë. Violinat tradicionale janë prej druri, dhe violinat e famshme që i janë dorëzuar botës përfshijnë Stradivari dhe Amati. Fibra e karbonit është një material i shkëlqyeshëm që luan një rol të rëndësishëm në hapësirë ​​ajrore, fushat ushtarake dhe të tjera. Në vitet e fundit, njerëzit janë përpjekur ta përdorin atë për të bërë violina me fibra karboni, dhe produktet e bëra janë shumë të mira. Le të shohim ndryshimin midis një violine me fibra karboni dhe një violine tradicionale druri. Ajo që zgjedh violina tradicionale me drurë është druri i shkallës së lartë, në mënyrë që të bëhet jeta e shërbimit të violinës është e zgjatur, shmangni situatën që duket çmenduri,...
  Read more
 • Application Of Carbon Fiber In Jewelry

  Everyone Loves Beauty. Dressing yourself up and down can not only increase self-confidence, but also a kind of respect for others. People, especially girls, like to decorate themselves with accessories. There are many types of jewelry, including rings, bracelets, necklaces, earrings, anklets, etc., and they are made of various materials. Cheaper ones include plastics, alloys, and precious ones such as gold, silver, and gems. Carbon fiber materials are not only good in practical performance, but also beautiful in appearance. This artile will introduce the application of carbon fiber in jewelry. Generally speaking, carbon fiber accessories are not all made of carbon fiber, but a certain part uses carbon fiber materials. The most common one on the market is the carbon fiber…
  Read more